Antreprenoriatul Social

 „Antreprenoriatul social este zona în care se întâlnesc sectorul privat şi voluntariatul. Fondatorii acestor întreprinderi combină conştiinţa socială cu abilităţile comerciale. Pentru ei, responsabilitatea socială nu este un “extra” ci este esenţa. Dr. Richard Steckel şi Jack Boy

Importanța instituției antreprenoriatului social în Republica Moldova a apărut recent, și are un specific destul de amplu care se manifestă prin încadrarea socială a anumitor categorii de persoane defavorizate social.

Antreprenoriatul social este o formă a antreprenoriatului prin care o persoană juridică de drept privat sau o asociație nonguvernamentală poate fonda o întreprindere de antreprenoriat social care are ca scop încadrarea în câmpul muncii a unor categorii de persoane cu o situație mai defavorizată social.

Din data de 24.06.2018 au intrat în vigoare modificările Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845/03.01.1992 instituite prin Legea nr. 223 din 02.11.2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.411-420 din 24.11.2017.

Conform noilor modificări, în art. 11 Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a fost inclusă o nouă modalitate de antreprenoriat, și anume – antreprenoriatul social.

 

„Antreprenoriatul social  este o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este soluționarea unor probleme sociale în interesul comunității”[1].

 

Rezultă că antreprenoriatul social are următoarele trăsături:

 1. Este o activitate de antreprenoriat;
 2. Are ca scop soluționarea unor anumite probleme în interesul comunității;

 

Activitatea de antreprenoriat social poate fi desfășurată de către:

 • întreprinderile sociale,
 • întreprinderile sociale de inserție,

 

Scopul creării antreprenoriatului social este orientat spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației, prin consolidarea coeziunii economice și sociale, inclusiv la nivelul colectivității locale, prin ocuparea forței de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creșterea incluziunii sociale.

 

Întreprinderea socială este întreprinderea constituită de asociații obștești, fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice care desfășoară activități de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar.

 

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care are ca scop crearea locurilor de muncă și încadrarea în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației.

 

Pot să obțină statutul de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție următoarele persoane juridice:

Societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție constituite de către asociații obștești/fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice care desfășoară activități de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar;

 

 1. Domeniile antreprenoriatului social sunt următoarele:
 2. Crearea locurilor de muncă și încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației;
 3. Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
 4. Promovarea posibilităților de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare și consiliere profesională, de orientare și formare profesională, de consultanță și asistență la inițierea unei activități de întreprinzător;
 5. Realizarea de activități care contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în regiuni și în interiorul lor, consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, susținerea activității autorităților administrației publice locale și a colectivităților locale, orientate spre dezvoltarea social-economică a localităților și coordonarea interacțiunii lor cu strategiile și programele naționale, de sector și regionale de dezvoltare;
 6. Prestarea și dezvoltarea serviciilor sociale, precum și spre asigurarea sustenabilității financiare în vederea dezvoltării și extinderii serviciilor sociale;
 7. Promovarea activității de protecție a mediului;
 8. Gestionarea deșeurilor în scopul reducerii acestora și reintroducerii lor maximale în cicuitul economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului;
 9. Promovarea activității de protecție a patrimoniului național;
 10. Realizarea activității de turism și sport în scopul recreerii și socializării;
 11. Realizarea de activități extrașcolare;
 12. Realizarea de activități din domeniile educației, culturii, ocrotirii sănătății, protecției și asistenței sociale, a celor ce țin de creșterea bunăstării și dezvoltare comunitară, dacă aceste activități sînt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice și sociale și creșterea incluziunii sociale;

Condițiile pentru obținerea statutului de întreprindere socială:

 • Pot obține statut de întreprindere socială societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție constituite de către asociațiile obștești, fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice care desfășoară activități de antreprenoriat social.
 • Desfășoară unul din domeniile antreprenoriatului social prevăzut mai sus;
 • Asigură asociaţilor drept de vot egal, indiferent de participaţiunea la capitalul social;
 • Reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute mai sus şi stipulate expres în actul de constituire;
 • Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;
 • Nu au datorii la bugetul public naţional;
 • Stipulează expres în actul de constituire domeniile în care desfăşoară activitatea, precum şi faptul că:
 • nu distribuie proprietatea, dobîndită din momentul obţinerii statutului de întreprindere socială din activităţi de antreprenoriat social, şi mai mult de 10% din profit între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare;
 • în caz de lichidare, transmite activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor săi către una sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserţie sau organizaţii necomerciale care au obţinut statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie.

 

 • Condiții pentru obținerea statutului de întreprindere socială de inserție:
 • Pot obține statut de întreprindere socială de inserție societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție, constituite de către asociații obștești, fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice care desfășoară activități de antreprenoriat social.
 • Care îndeplinesc toate cerințele cerute pentru obținerea statutului de întreprindere socială în afară de activitățile prevăzute ca domenii ale antreprenoriatului social;
 • Au, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând categoriilor defavorizate ale populației, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 • Stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, crearea locurilor de muncă și încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației;

 

Organizațiile necomerciale (asociații obștești, fundații, cultele religioase și instituțiile private pot desfășura activitate de antreprenoriat social după obținerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție în condițiile stabilite la articolele 362 și 363 ale Legii nr. 845 din 03.01.1992.

Statutul de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție se atribuie de către Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social pe un termen de 3 ani.

 

Statul sprijină activitățile de antreprenoriat social prin :

 • Facilități fiscale

Pentru întreprinderile sociale de inserție statul oferă:

 • Consilierea gratuită din partea autorităților și instituțiilor publice la constituirea și/sau la dezvoltarea afacerii.
 • Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 • Ajutor de stat prin intermediul programelor de stat aprobate cu respectrea legislației în domeniu.

Facilități din partea autorităților publice locale:

 • Atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale;
 • Sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum și identificarea unor piețe de desfacere pentru acestea;
 • Sprijin în promovarea turismului și activităților conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric și cultural local;
 • Facilități și scutiri de taxe și impozite, acordate de autoritățile administrației publice locale ;

Astfel, antreprenoriatul social în Republica Moldova capătă contur și ajută la dezvoltarea și încadrarea socială a diferitor categorii sociale defavorizate.

Compania de Consultanță Juridică „CASA TOMUȘOR” încurajează antreprenorii pentru dezvoltarea unei asemenea afaceri.

 

Acte normative:

 • Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 publicată la 28.02.1994 în Monitorul Oficial nr.2, art. 33;
 • Codul civil al Republicii Moldova publicat în Monitorul Oficial la 22.06.2002;
 • Legea cu privire la asociațiile obștești nr. 837 din 07.05.1996 publicată la 02.10.2007 în Monitorul Oficial nr. 153-156BIS;
 • Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII adoptat la 24.04.1997 în vigoare 01.01.1998;
 • Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 197-205, art. 402, data intrării în vigoare 01.05.2015;
 • Legea nr. 436/ 2006 privind administrația publică locală publicată la 09.03.2007 în Monitorul Oficial nr. 32-35, art. 116;

 

 

Autor:  ȘMIGLU Domnița, consilier juridic “CASA TOMUȘOR”.

 

 

[1] Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;