Garanțiile și compensațiile acordate salariaților care îmbină munca cu studiile

Din data de 18 august 2017 au intrat în vigoare modificările Codului Muncii al RM instituite prin Legea Nr. 157 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea Codului Muncii al RM nr. 154/2003, în Monitorul Oficial al RM Nr. 301-315 din 18.09.2017.

Potrivit noilor modificări, art. 178 Codul Muncii al RM prevede două categorii de salariați care îmbină munca cu studiile:

 1. Salariați trimiși la studii de către angajator;
 2. Salariați care s-au înmatriculat la studii din propria inițiativă.

 

În funcție de categoria din care face parte salariatul, temeiul și obligativitatea acordării garanțiilor și compensațiilor diferă.

Astfel, salariații trimiși la studii de către angajator beneficiază în mod obligatoriu de garanții și compensații conform Codului Muncii al RM, precum și în baza contractului colectiv de muncă și a convenției colective, dacă acestea prevăd garanții și compensații suplimentare decît cele prevăzute de legislație.

În cazul salariaților care s-au înmatriculat la studii din propria inițiativă, aceștia beneficiază de anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă. toronto movers

     I. Salariaţilor trimişi la studii de către angajator în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

Garanţiile şi compensaţiile acordate din contul unităţii:

1. Pentru salariații care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățămînt superior și mediu de specialitate:

 • durată redusă a timpului de muncă de 35 ore pe săptămână;
 • concendiu neplătit de pînă la 15 zile calendaristice pentru salariații înscriși la examenul de admitere în instituțiile de învățămînt superior și mediu de specialitate;
 • concediu suplimentar plătit (păstrându-li-se 75% din salariul mediu la locul de muncă de bază) cu durată de:
 • până la 30 de zile calendaristice anual, pentru sesiunile de reper, executarea lucrărilor de laborator, susţinerea colocviilor şi examenelor;
 • până la 30 de zile calendaristice, în perioada susţinerii examenelor de licenţă sau examenelor de absolvire;
 • până la 90 de zile calendaristice, în perioada susţinerii proiectului (tezei) de licenţă, tezei de masterat sau lucrării (proiectului) de diplomă.
 • cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar sau transportul auto public (cu excepţia taximetrelor) la instituţia de învăţământ în care îşi fac studiile, sunt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sunt angajați, cu prezentarea documentelor de călătorie.

 

2. Pentru salariații care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățămîntul postuniversitar specializat (masterat):

 • concediu suplimentar plătit (păstrându-li-se 75% din salariul mediu la locul de muncă de bază) cu durată de:
 • pînă la 35 de zile calendaristice anual;
 • pînă la 90 de zile calendaristice, pentru pregătirea și susținerea tezei de master.
 • cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar sau transportul auto public (cu excepţia taximetrelor) la instituţia de învăţământ în care îşi fac studiile, sunt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sunt angajați, cu prezentarea documentelor de călătorie.

 

3. Pentru salariații care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățămînt secundar profesional (școli profesionale, școli de meserii):

 • concediu suplimentar cu o durată de pînă la 35 de zile calendaristice, păstrîndu-li-se 75 % din salariu mediu la locul de muncă de bază, pentru a se pregăti și a susține colocviile și examenele;
 • cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar sau transportul auto public (cu excepţia taximetrelor) la instituţia de învăţământ în care îşi fac studiile, sunt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sunt angajați, cu prezentarea documentelor de călătorie.

 

4. Pentru salariații care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățămînt secundar general (gimnazii, licee, școli medii de cultură generală):

 • săptămîna de muncă se reduce cu o zi de muncă sau cu numărul de ore de muncă corespunzător unei zile de muncă;
 • sînt eliberați de la muncă pentru o perioadă de cel mult 36 de zile de muncă sau pentru numărul de ore de muncă corespunzător acestor zile, în timpul anului de studii;
 • zile libere în perioada anului cu o intensitate mai mică a procesului de producție, dacă aceste zile libere nu au fost folosite regulat din cauza condițiilor de producție (caracterul sezonier sau mobil al muncii etc.), cu respectarea lit.b);
 • una sau două zile libere săptîmînal, fără menținerea salariului și fără a aduce prejudicii activității de producție, la cererea salariatului, în timpul anului de studii;
 • concediu suplimentar plătit (păstrându-li-se 75% din salariul mediu la locul de muncă de bază) cu durată de:
 • pînă la 30 de zile calendaristice, pentru susținerea examenelor de absolvire;
 • cel mult 10 zile libere, din contul reducerii numărului total de zile libere potrivit lit. b), pentru susținerea examenelor de promovare;
 • pînă la 30 zile calendaristice, pentru salariații care studiază în mod individual și sînt admiși la examenele de absolvire a gimnaziului, liceului, școlii medii de cultură generală.

*Angajatorul nu este obligat să acorde acest concediu pentru toată perioada indicată, dacă salariatul nu solicită acest lucru. Durata concediului, poate fi negociată între salariat şi angajator în fiecare caz în parte.

Obligația angajatorului de a acorda garanțiile și compensațiile indicate survine în cazul în care salariații întrunesc următoarele condiții:

 1. Obţin studii superioare sau postuniversitare pentru prima dată.

Salariații care își fac studiile la a doua sau la a treia specialitate (profesiune) se bucură doar de garanțiile stabilite  în contractul colectiv sau cel individual de muncă.

2. Învață la o specialitate din domeniul în care sunt angajați.

3. Învață cu succes.

Legislaţia învăţământului nu dă o definiţie a noţiunii „învaţă cu succes”. Prin urmare, acestui termen urmează a-i fi atribuit sensul general înţeles de reuşită bună la studii ce se manifestă prin: prezenţa la ore, medie înaltă, lipsa restanţelor etc.

Condiţiile exacte ce ţin de reuşita necesară (media semestrială minimum necesară, numărul de absenţe permise, lipsa restanţelor etc.) pentru a beneficia de garanţiile şi compensaţiile acordate salariaţilor ce îmbină munca cu studiile pot fi prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă.

În celelalte cazuri existente angajatorul nu este obligat să acorde garanții și compensații pentru salariații trimiși la studii, posibilitatea acordării acestora rămîne la latitudinea angajatorului.

     II. Salariaţilor care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se vor acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Respectiv, angajatorul de comun acord cu angajatul pot stabili și include în contractul individual de muncă, la data încheierii sau ulterior, anumite garanții și compensații, fie cele prevăzute de legislație, fie altele care să corespundă normelor legale și regulamentului intern al unității.

Angajatorul este obligat să acorde salariaților înmatriculați la studii din propria inițiativă garanții și compensații, doar dacă sunt întrunite următoarele condiții:

 1. Garanțiile și compensațiile sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă;
 2. Salariații învață cu succes.

 

*Reieșind din cele menționate, în situația în care la momentul negocierii și/sau încheierii contractului individual de muncă părțile nu au inclus în conținutul acestuia clauze cu privire la acordarea garanțiilor și compensațiilor angajatului ce îmbină munca cu studiile și care s-a înmatriculat la studii din propria inițiativă, acestea (părțile) pot în baza unui acord suplimentar să modifice conținutul contractului individual de muncă, în baza prevederilor art. 68 al Codului Muncii al RM, fiind incluse anumite garanții și compensații.

Autor: Țurcan Luminița, consilier juridic „CASA TOMUȘOR”